Onze visie

In onze organisatie staat het welzijn van kinderen centraal. We vertrekken hierbij vanuit de noden van het kind en zijn/haar perspectief. Ook de ouder-kind participatie is hierbij belangrijk. Er wordt geluisterd naar de vraag van kind én ouder. Wie hier zelf mee kan in kiezen, zal gemakkelijker verantwoordelijkheid opnemen. We zoeken samen waar jullie hulp rond willen en hoe we ons aanbod kunnen afstemmen op jullie vragen.

OC 'Nieuwe vaart' richt zich sterk op de talenten en kwaliteiten van de kinderen om het hulpverleningstraject vorm te geven. Het vertrekpunt is het onwelzijn dat door het kind wordt ervaren in het hier en nu. Wanneer kinderen of jongeren zich storend gedragen, worden ze vaak bestempeld als 'moeilijke kinderen'. Wij stappen hier vanaf en beschouwen deze kinderen als 'kinderen die het moeilijk hebben'. Dit doen we door achter het gedrag te kijken. Wanneer we er in slagen de noden die achter het gedrag schuil gaan te ontdekken en hiermee rekening te houden in onze aanpak, ontstaat er ruimte voor het kind om te groeien.

Aan de basis van een vruchtbare samenwerking met de kinderen en hun omgeving ligt een positieve relatie. Een goede interne relatie is een stevige hefboom voor moeilijke momenten. Met deze reden investeren wij hier sterk in. We doen dit door een kwaliteitsvolle omgeving te creëren waarin kinderen en jongeren positieve ervaringen kunnen opdoen. Daarnaast proberen we elke dag opnieuw om helder met kinderen te praten.

Bovendien hechten we veel belang aan fysieke en emotionele veiligheid. Om dit te garanderen blijven we nabij, zijn we open en voorspelbaar en geven we op een duidelijke en respectvolle manier grenzen aan.

Youtube video thumbnail (id: E0pq-XiVhds)
Cirkel van de moed
Binnen OC 'Nieuwe Vaart’ gebruiken we de ‘Cirkel van de moed’ (Brendtro, Brokenleg en Van Bockern, 1990) als ons kompassen. In dit sterktemodel worden de waarden waar we willen voor staan gesitueerd. De cirkel geeft vorm aan de 4 universele noden van mensen. Deze noden staan aan de basis van een goede ontwikkeling en groei van elk mens.

 

Belonging - nood aan verbondenheid

Iedereen heeft wel eens de nood om ergens bij te horen. Ook kinderen met moeilijkheden hebben nood aan een kwaliteitsvolle relatie en verbondenheid. Je welkom voelen en ervaren dat je erbij hoort, zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen en zelfbeeld stevig kunnen groeien. We werken daarom activiteiten uit waarin kinderen betekenisvolle relatiemomenten ervaren met anderen. Ook op de relatie met de ouders en de belangrijke mensen in de omgeving van het kind proberen we extra in te zetten.

Mastery – nood aan competentie

Persoonlijke groei ontstaat wanneer we ervaren dat we dingen kunnen leren. Wanneer we met kinderen werken, vinden we het belangrijk om te ontdekken hoe ze leren. Ook uit moeilijke momenten kunnen we veel leren. Daarom beschouwen we conflicten en crisissen als leerkansen. Al onze medewerkers zijn opgeleid in een aantal methodieken die helpend zijn om conflicten te doorwerken en de leerkansen volop te benutten.

Independence – nood aan onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid gaat over het ervaren van je eigen kracht. We moedigen daarom kinderen aan om trouw te blijven aan zichzelf in verbondenheid met anderen. Kinderen die verantwoordelijke keuzes maken, in contact met hun eigenheid, kunnen zichzelf zijn en worden gewaardeerd door anderen. Deze ervaring biedt kracht en energie om verder te groeien.

Generosity – nood aan geven en ontvangen

Alle mensen hebben de nood om iets van zichzelf bij te dragen aan de wereld rondom hen. Door je talenten te delen ontstaat een gevoel van trots en geluk. Daarom vinden we het belangrijk om kinderen in hun sterktes positief te waarderen voor hun bijdrage aan de manier waarop wij het samen leven op OC 'Nieuwe Vaart' tot stand brengen.

De Circle of Courage zit vervlochten doorheen onze gehele werking. We willen onze kinderen ervaringen bieden waarin deze vier universele noden van mensen vervat zitten. Ook in het werken met ons team en met ouders zal de Circle of Courage een belangrijk kompas zijn dat richtinggevend is voor de keuzes die we maken.

Om de waarden van de Circle of Courage in de activiteiten met de kinderen voelbaar tot leven te brengen, bezit ons team over een krachtige toolbox aan vaardigheden. We zijn dan ook een sterke voorstander van methodisch werken en selecteren methodieken die stroken met onze visie.

Conflicten horen bij het leven en beschouwen we als leerkansen. We maken de keuze om al onze medewerkers op te leiden zodat ze conflicthanteringsvaardigheden aan de dag kunnen leggen. Van daaruit proberen we geen conflicten te vermijden, maar ze steeds positief te doorwerken.

Alle methodieken die we zelf gebruiken bieden we ook aan in training en vorming in ons vormingscentrum Create.