Mijn kind gaat ergens anders naar school

Kinderen die niet schoollopen bij OC Nieuwe Vaart kunnen ook gebruik maken van enkele modules onder RTH-aanbod en mobiele begeleiding.

Rechtstreeks toegankelijk hulpverleningsaanbod (RTH)

Beeldvorming

Onze beeldvorming "Verstaje't" is er voor kinderen tussen 2 en 12 jaar waarbij er een vermoeden van een gedragsstoornis is. Ze gedragen zich uitdagend of storend, soms is er sprake van agressie, of kinderen zijn misschien eerder teruggetrokken en/of angstig. Ons MFC biedt dan beeldvorming aan, met als doel uit te klaren waar dit gedrag precies vandaan komt. Ons multidisciplinair team, bestaande uit een kinderpsychiater, psycholoog en orthopedagoog, zal dan samen met je kind aan de slag gaan. 

Het beeldvormingstraject bestaat uit:

  • een intakegesprek

  • een aantal onderzoeksmomenten op onze dienst

  • indien nodig observaties thuis en/of op school

Na een periode van maximaal drie maanden  worden jullie als ouders uitgenodigd voor een eindgesprek. Er wordt een multidisciplinair verslag opgemaakt met een handelingsgericht advies. 

 

Globale Individuele Ondersteuning (GIO)

Globale individuele ondersteuning is er voor kinderen tussen 2 en 7 jaar in de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar. Jonge kinderen die de eerste signalen van onwelzijn uiten in probleemgedrag kunnen via GIO extra ondersteund worden. Het gaat om laagdrempelige, snel inzetbare hulp die in de gewone kinderopvang en school waar het kind naartoe gaat, wordt aangeboden. We vinden het belangrijk dat ouders sterk betrokken worden bij de hulpverlening. We gaan geregeld met elkaar in gesprek en nemen de zorgvragen van de ouders als uitgangspunt.

Omdat we zoveel als mogelijk buurtgericht willen werken, bieden we GIO aan in Gent, en bij uitbreiding de regio Gent-Eeklo-Deinze. Deze vorm van hulpverlening is gratis.

Rots en water

Rots en Water is een sociale competentietraining voor kinderen en jongeren. Door middel van actie, spel en eenvoudige zelfverdedigingsoefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Zo wordt er ingezet op zelfbeheersing, zelfvertrouwen, zelfreflectie en de communicatieve en sociale vaardigheden van de kinderen en jongeren. 

Voor kinderen die niet schoollopen bij OC Nieuwe Vaart bieden we training aan in groep of klas die willen werken aan een veilig klasklimaat. Er worden 7 sessies georganiseerd op donderdagnamiddagen. De 7 trainingssessies, voor- en nabespreking, werkboekje per deelnemer en de materialen voor in de klas kosten samen €500 per klas.

Meer info  over Rots & Water kan u terugvinden op de volgende website: www.rotsenwater.nl

Outreach

Vanuit het MFC wordt er outreach aangeboden. Hierbij wordt er gespecialiseerde informatie verschaft aan een groep (minimaal 3 personen) die vragen hebben rond een kind met gedrags- en emotionele moeilijkheden. Ze hebben behoefte aan specifieke kennis rond bijvoorbeeld ADHD, medicatie, hechtingskwetsuren, praten met kinderen in crisis om hun ondersteuning beter af te stemmen op de noden van een kind. 

Outreach kan door iedereen die zich in het professionele of informele netwerk van kinderen met  (een vermoeden van) een gedrags- en/of emotionele stoornis bevindt,  aangevraagd worden. Dit kan gaan over actoren binnen de kinderopvang, voorzieningen van bijzondere jeugdzorg, scholen, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW’s, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, zelfstandige (para)medici, andere VAPH-voorzieningen of diensten, ouders, familieleden, buren, jeugdwerkers, trainers…

Outreach is gratis, duurt 1 tot 2 uur per sessie en wordt zowel ambulant (de aanvragers komen naar onze dienst) als mobiel (één van onze medewerkers verplaatst zich naar de aanvragers) aangeboden.

Do it together!

'Do it together' is een initiatief voor ouders wiens kind een (vermoeden) van een gedragsstoornis vertoont. 

Samen met de ouders en het kind handelen we op die momenten die door de ouders als moeilijk worden ervaren. Onze focus ligt hierbij op de problemen die vandaag als stressor voor het kind en het gezin worden aangewezenen, met als doel de rust binnen het gezin te doen terugkeren.

Do it together is een kortdurend, intensief traject van drie maanden waarbij één belangrijk werkpunt voor het gezin wordt doorgewerkt. Het traject is snel inzetbaar en op vraag van ouders. Daarnaast kan er in de periode van drie maanden gekozen worden uit momenten met een duur van 2u, 3u of 4u.Deze momenten zijn flexibel inzetbaar, zowel voor of na de kantooruren, alsook in het weekend indien noodzakelijk. Op deze manier proberen we aanwezigheid te bieden op die momenten die voor de ouders als een stressvol opvoedingsmoment worden ervaren.

Inloophuis "De Sluisvaart"

De Sluisvaart biedt gratis gespecialiseerde opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen tot de leeftijd van 12 jaar die probleemgedrag vertonen én die woonachtig zijn in de Brugse Poort, het Rabot en de Bloemekeswijk. 

Elke woensdagvoormiddag is er een opvoedingsondersteuner aanwezig om ouders te ontvangen, te luisteren en te ondersteunen. 

Vrij inloopmoment: elke woensdagvoormiddag van 9.00u tot 12.00u  in het OC Nieuwe Vaart, Jozef Guislainstraat 47 , 9000 Gent

Overige momenten: Telefonisch : 0489 58 90 41 of via mail : jael.vandamme@oc-nieuwevaart.be

Mobiele begeleiding

Leefgroepwerking

  • Leefgroepwerking tijdens vakanties (9u00 - 17u00)

    Zowel de kinderen die schoollopen in OC 'Nieuwe Vaart' als kinderen in mobiele begeleiding (enkel lagere schoolleeftijd!) kunnen gebruik maken van de vakantieopvang.

    Als er geen school is, start de opvang in de leefgroepen om 9.00 uur. Ook hier krijgen kinderen een gevarieerd aanbod aan activiteiten: samen koken, voetballen, fietsen, een uitstap maken, knutselen,... 's Middags eten we allemaal gezellig samen een warme maaltijd of boterhammen. Tussen 16.00 en 17.00 u kunnen de kinderen opgehaald worden of mogen ze zelfstandig de leefgroep verlaten om terug naar huis te gaan. Op aanvraag van ouders, bijvoorbeeld omwille van werkomstandigheden, kunnen kinderen van 8.00 uur tot 18.00 uur in de opvang terecht.

Individuele begeleiding

Kinderen uit het gewoon lager en secundair onderwijs met een vermoeden of een diagnose van een gedrags-en emotionele stoornis kunnen tweewekelijks, één uur, individueel begeleid worden door één van onze medewerkers. 

We doen samen leuke dingen naargelang de interesse van het kind (knutselen, tekenen, koken, gezelschapsspelletjes, voetballen, boodschappen doen …). Er is ruimte om te vertellen en ondertussen wordt gewerkt rond samen gekozen hulpvragen, aandachtspunten, gevoelens en conflicten. Op deze manier proberen we samen te werken aan het opbouwen van relaties, het bevorderen van het vertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. We streven ernaar om de geleerde vaardigheden te kunnen inzetten tijdens groepsmomenten.

Gezinsbegeleiding

Elk gezin krijgt een gezinsbegeleider toegewezen (met uitzondering van degenen die een gezinsbegeleider hebben vanuit het internaat waar het kind verblijft). Samen met het gezin wordt een afweging gemaakt over de frequentie van de begeleiding. Het MFC biedt zowel mobiele als ambulante begeleiding aan de gezinnen. Bij mobiele begeleiding verplaatst onze medewerker zich naar het gezin. Bij ambulante begeleiding komt het gezin naar OC 'Nieuwe Vaart'.  

De hulpvragen van de ouders zijn ons vertrekpunt. Naast opvoedingsvragen kan er ook hulp geboden worden op financieel vlak, kwetsuren uit het verleden, relatieproblemen, enzovoort.  Wanneer er zich moeilijkheden voordoen, wordt er samen met het gezin gezocht naar gepaste ondersteuning. Open communicatie en werken met de reeds aanwezige sterktes in het gezin, zijn onze uitgangspunten.

Daarnaast wordt er actief ingezet op het betrekken van mensen uit de omgeving van het gezin  in de begeleiding zodanig dat ze ook op hun ondersteuning kunnen rekenen.

Tot slot wordt er ook gezocht naar een vrijetijdsinvulling voor het kind. Ook kinderen moeten hun batterijen af en toe opladen. Samen zoeken we hoe het kind zijn vrije tijd kan invullen, thuis of elders. We stimuleren talenten en ondersteunen indien nodig de aansluiting bij een vereniging (bijvoorbeeld: jeugdbeweging, sportclub …).