Mijn kind gaat naar school in OC Nieuwe Vaart

Hieronder kan u de modules van onze schoolaanvullende dagopvang terugvinden. Deze modules worden aangeboden aan de kinderen die schoollopen op OC 'Nieuwe Vaart'.  

Leefgroepwerking

 • Leefgroepwerking tijdens schooldagen (7u30 - 18u00)

  Binnen de leefgroepwerking kunnen kinderen die schoollopen op OC 'Nieuwe Vaart' tijdens de schooldagen (voor schooltijd, tijdens de schooluren, na schooltijd) opgevangen worden in onze leefgroepen. Een deskundig team staat klaar met allerlei (spel)activiteiten om de algemene ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen te stimuleren. We focussen op het aangaan van relaties, aanleren van sociale vaardigheden, conflicthantering en probleemoplossend gedrag. 

  Er is ochtendopvang tussen 7.30 en 8.30  onder begeleiding van een opvoeder. Tot 8.00 uur is er de mogelijkheid tot ontbijt. Om 8.50 gaan de kinderen naar de school. Doorheen de dag werken de opvoeders ondersteunend in de groepen of individueel met kinderen. Elke middag worden onder begeleiding verschillende activiteiten gespeeld. Daarna eten we samen in één van de leefgroepen een warme maaltijd of boterhammen. Om 16.00 uur gaat de huiswerkbegeleiding door en worden er spelactiviteiten georganiseerd. We sluiten de leefgroepen om 18.00 uur.

  Op woensdag is er leefgroepwerking van 12.15 tot 18.00. 

 

 • Leefgroepwerking tijdens vakanties (9u00 - 17u00)

  Zowel de kinderen die schoollopen in OC 'Nieuwe Vaart' als kinderen in mobiele begeleiding (enkel lagere schoolleeftijd!) kunnen gebruik maken van de vakantieopvang.

  Als er geen school is, start de opvang in de leefgroepen om 9.00 uur. Ook hier krijgen kinderen een gevarieerd aanbod aan activiteiten: samen koken, voetballen, fietsen, een uitstap maken, knutselen ... 's Middags eten we allemaal gezellig samen een warme maaltijd of boterhammen. Tussen 16.00 en 17.00 u kunnen de kinderen opgehaald worden of mogen ze zelfstandig de leefgroep verlaten om terug naar huis te gaan. Op aanvraag van ouders, bijvoorbeeld omwille van werkomstandigheden, kunnen kinderen van 8.00 uur tot 18.00 uur in de opvang terecht.

Beeldvorming

Soms stellen kinderen uitdagend, storend, agressief, teruggetrokken en/of angstig gedrag. Het MFC biedt beeldvorming aan met als doel het gedrag uit te klaren. 

Ons multidisciplinair team ( bestaande uit een kinderpsychiater, psycholoog, opvoeder, orthopedagoog, gezinsbegeleider) gaat aan de slag met het kind en maakt na een periode van ongeveer drie maanden een beeldvorming van het kind en geeft hierbij een handelingsgericht advies. 

We nodigen ouders of andere betrokken opvoedingsverantwoordelijken uit voor een diagnostisch gesprek .

Individuele begeleiding

Kinderen die school lopen op OC 'Nieuwe Vaart' kunnen tijdens de schooldagen één uur per week, steeds op een vast moment, individueel een activiteit doen met een opvoeder. Dit noemen we ‘individuele begeleiding’ of IB. We doen samen leuke dingen naargelang de interesse van het kind (knutselen, tekenen, koken, gezelschapsspelletjes, voetballen, boodschappen doen …). Er is ruimte om te vertellen en ondertussen wordt gewerkt rond samen gekozen hulpvragen, aandachtspuntengevoelens en conflicten. Op deze manier proberen we samen te werken aan het opbouwen van relaties, het bevorderen van het vertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. We streven ernaar om deze geleerde vaardigheden te kunnen inzetten tijdens groepsmomenten.

Medische behandeling

Naast de intensieve begeleiding die door de individuele - en gezinsbegeleiders in ons centrum wordt vormgegeven, kan medische behandeling ook aangewezen zijn voor het kind. 

Bij de medische behandeling wordt er een consult bij de kinderpsychiater georganiseerd. Hier kan u terecht voor vragen rond neurologische problemen, slaapproblemen, vragen over bepaalde specifieke problematieken zoals ADHD, autisme, hechtingsproblematieken, depressie, psychose, dyslexie …  of de aanpak ervan kunnen steeds besproken worden. De kinderpsychiater zal steeds in samenspraak met de ouders bekijken of er verder exploratie van de problematiek nodig is en of medicamenteuze ondersteuning wenselijk zou zijn om comfort te bieden aan het kind en zijn omgeving. 

De kinderpsychiater communiceert hierbij helder over de werking van de medicatie en de eventuele bijwerkingen. 

Psychotherapeutische behandeling

Naast de intensieve begeleiding die door de individuele - en gezinsbegeleiders in ons centrum wordt vormgegeven, kan  psychotherapeutische behandeling ook aangewezen zijn voor het kind. Dit aanbod wordt enkel voorbehouden voor kinderen die naar school gaan op OC 'Nieuwe Vaart'.  

In de vertrouwensrelatie met de therapeut kan het kind vertellen of laten zien via spel en/of andere creatieve werkvormen wat hem/haar bezighoudt en wat moeilijk loopt.  Samen met het kind en de omgeving onderzoeken we wat therapie zou kunnen betekenen. We starten de therapie pas op, mits toestemming van de ouders. Ouders worden betrokken doorheen de behandeling, met inspraak van het kind. 

Gezinsbegeleiding

Elk gezin krijgt een gezinsbegeleider toegewezen (met uitzondering van degenen die een gezinsbegeleider hebben vanuit het internaat waar het kind verblijft). Samen met het gezin wordt een afweging gemaakt over de frequentie van de begeleiding. Het MFC biedt zowel mobiele als ambulante begeleiding aan de gezinnen. Bij mobiele begeleiding verplaatst onze medewerker zich naar het gezin. Bij ambulante begeleiding komt het gezin naar OC 'Nieuwe Vaart'.  

De hulpvragen van de ouders zijn ons vertrekpunt. Naast opvoedingsvragen kan er ook hulp geboden worden op financieel vlak, kwetsuren uit het verleden, relatieproblemen, enzovoort.  Wanneer er zich moeilijkheden voordoen, wordt er samen met het gezin gezocht naar gepaste ondersteuning. Open communicatie en werken met de reeds aanwezige sterktes in het gezin, zijn onze uitgangspunten.

Daarnaast wordt er actief ingezet op het betrekken van mensen uit de omgeving van het gezin  in de begeleiding zodanig dat ze ook op hun ondersteuning kunnen rekenen.

Tot slot wordt er ook gezocht naar een vrijetijdsinvulling voor het kind. Ook kinderen moeten hun batterijen af en toe opladen. Samen zoeken we hoe het kind zijn vrije tijd kan invullen, thuis of elders. We stimuleren talenten en ondersteunen indien nodig de aansluiting bij een vereniging (bijvoorbeeld: jeugdbeweging, sportclub …).

Rots en water

Rots en Water is een sociale competentietraining voor kinderen en jongeren. Door middel van actie, spel en eenvoudige zelfverdedigingsoefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Zo wordt er ingezet op zelfbeheersing, zelfvertrouwen, zelfreflectie en de communicatieve en sociale vaardigheden van de kinderen en jongeren. 

Ons aanbod rond Rots en Water bestaat uit:

 • Rots en Water wordt aangeboden aan de kinderen die naar school gaan op OC 'Nieuwe Vaart' .

 • Daarnaast bieden we ook training voor een groep of klas die willen werken aan een veilig klasklimaat. Er worden 7 sessies georganiseerd op donderdagnamiddagen. De 7 trainingssessies, voor- en nabespreking, werkboekje per deelnemer en de materialen voor in de klas kosten samen €500 per klas.

Meer info  over Rots & Water kan u terugvinden op de volgende website: www.rotsenwater.nl

Time-out

We voorzien een Time-Out mogelijkheid gedurende een halve dag per week. De module richt zich naar lagere schoolkinderen met gedrag- en emotionele moeilijkheden, zowel degenen die naar school gaan op OC 'Nieuwe Vaart' als op externe scholen in de buurt. Time-out kan ingezet worden wanneer de draagkracht van het kind en de school overschreden is en ze nood hebben aan een adempauze. 

We zoeken een geschikte plek die hen tot rust brengt en die bij de passies van het kind aansluit (bijvoorbeeld een plek waar ze kunnen koken, tuinieren, dieren verzorgen, muziek maken, hout bewerken…). We gaan in een één-op-één begeleiding relatie opbouwen met het kind en zoeken naar een 'handleiding' van het kind met als doel de school hierover te informeren zodat zij nadien de info kunnen gebruiken om samen met het kind een plan uit te werken.