Aanbod

Vroegbegeleiding (1-5 jaar)

Doelgroep

Gezinnen met een kind vanaf 1 tot 4 jaar en 6 maanden waarbij er een vermoeden is van een gedrags- en/of emotionele stoornis (GES) kunnen zich bij Kwadrant aanmelden. We engageren ons om de begeleiding bij deze jonge kinderen zo snel mogelijk op te starten.

Werking

Samen met het gezin trachten we de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen en zoeken we naar wat het kind en het gezin kan helpen. Deze ondersteuning vertrekt enerzijds vanuit onze expertise rond jonge kinderen en GES, anderzijds gaan wij in proces met het gezin en zoeken wij op maat van het gezin. 

In onze vroegbegeleiding hechten we belang aan het opbouwen en onderhouden van een goede hechtingsrelatie tussen ouder(s) en kind. We vertrekken vanuit de principes van Infant Mental Health.

We begeleiden het kind en zijn of haar gezin gedurende 6 maanden. De thuisbegeleiding is eenmaal verlengbaar met een maximale duur van 6 maanden. Een begeleidingssessie duurt 1 uur en kost €6,22 (jaarlijks indexeerbaar).

 

Aanmelden

Globale Individuele Ondersteuning (GIO)

Doelgroep

Globale Individuele Ondersteuning (GIO) kan opgestart worden voor jonge kinderen (tot  7 jaar) woonachtig in Oost-Vlaanderen (met uitzondering van regio Waasland en Dender) met ernstige regulatiemoeilijkheden op vlak van emotie en/of gedrag. Een diagnose GES is niet noodzakelijk.

Werking

De GIO wil kinderen met een extra zorgbehoefte kansen geven om aan de reguliere kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs deel te nemen. De aard van deze ondersteuning wordt in overleg met ouders en de reguliere instantie besproken.

Vanuit onze expertise met kinderen met een (vermoeden van) gedrags- en/of emotionele stoornis, zoeken we mee naar mogelijkheden en kansen om de school/opvang te ondersteunen en handvaten te bieden zodat ze meer afgestemd zijn op de specifieke noden van het kind. Als we samen beter tegemoet kunnen komen aan de noden van het kind, zien we vaak minder moeilijk gedrag bij het kind. Zo krijgen het kind én zijn omgeving vaak meer 'ademruimte'.

We begeleiden het kind en zijn of haar context maximum 30 begeleidingsuren per kalenderjaar. Dit komt neer op een begeleiding gedurende 6 maanden. De begeleiding is verlengbaar na overleg. Deze ondersteuning is volledig kosteloos voor ouders en betrokken voorziening/dienst. Het aanbod GIO kan in combinatie met het (betalende) aanbod van de vroegbegeleiding.

 

Aanmelden

Reguliere begeleiding (5-18 jaar)

Doelgroep

Gezinnen met een kind of jongere tussen 5 en 18 jaar waarbij er (een vermoeden van) een gedrags- of emotionele stoornis is kunnen terecht bij Kwadrant. Aanmelding kan vanaf 4 jaar en 6 maand.   Het gezin dreigt in een negatieve spiraal terecht te komen waarbij het kind of de jongere er niet in slaagt om zijn gedrag en/of emoties op een constructieve manier te reguleren en waarbij de ouder(s) de energie en moed verliezen. 

Werking

Samen met het gezin trachten we de moeilijkheden en krachten van het kind, het gezin  en de ruimere context in beeld te brengen en zoeken we naar wat hen kan helpen.  Deze ondersteuning vertrekt enerzijds vanuit onze expertise rond GES (bijvoorbeeld psycho-educatie rond ADHD), anderzijds gaan wij in proces met het gezin en zoeken wij op maat van het gezin.  

In onze begeleiding van het kind en het gezin hechten we belang aan het systemisch denken, het werken met de principes van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en hebben we aandacht voor het belang van een ondersteunend sociaal netwerk.  

We begeleiden het kind of de jongere en zijn of haar gezin gedurende 1 jaar. De thuisbegeleiding is eenmaal verlengbaar met een maximale duur van 1 jaar. Een begeleidingssessie duurt 1 uur en kost €6,22 (jaarlijks indexeerbaar). 

Aanmelden

Kortdurende intensieve gezinsondersteuning (Do it together!)

Doelgroep

'Do it together' is er voor gezinnen met een kind of jongere tussen 5 en 18 jaar met een  (vermoeden van) een gedrags- of emotionele stoornis en waarbij er een verhoogde ondersteuning nodig is.

Gezinnen met een kind of jongere tussen 5 en 18 jaar waarbij er een  (vermoeden van) een gedrags- of emotionele stoornis is kunnen terecht bij Kwadrant. Het gezin dreigt in een negatieve spiraal terecht te komen waarbij het kind of de jongere er niet in slaagt om zijn gedrag en/of emoties op een constructieve manier te reguleren en waarbij de ouder(s) de energie en moed verliezen. 

Werking

Samen met de ouders en het kind handelen we op die momenten die door de ouders als moeilijk worden ervaren. Onze focus ligt hierbij op de problemen die vandaag als stressor voor het kind en het gezin worden aangewezenen, met als doel de rust binnen het gezin te doen terugkeren.

Do it together is een kortdurend, intensief traject van drie maanden waarbij één belangrijk werkpunt voor het gezin wordt doorgewerkt. Het traject is snel inzetbaar en op vraag van ouders. Daarnaast kan er in de periode van drie maanden gekozen worden uit momenten met een duur van 2u, 3u of 4u. Deze momenten zijn flexibel inzetbaar, zowel voor of na de kantooruren, alsook op zaterdag indien noodzakelijk. Op deze manier proberen we aanwezigheid te bieden op die momenten die voor de ouders als een stressvol opvoedingsmoment worden ervaren.

 

Aanmelden

Outreach

De module outreach bestaat uit de overdracht van GES-specifieke kennis aan een groep van minimaal 3 ondersteuners van een kind of jongere met een GES-problematiek. Het heeft als doel de motivatie en de draagkracht van de ondersteuners te verhogen.  

Outreach is er voor iedereen: zowel ouders, familieleden, eerstelijnsdiensten, jeugdbewegingen als diensten uit de VAPH-sector, BJB, GGZ kunnen een vraag naar deze vorm van ondersteuning stellen.

Thema's waarrond RTH-dienst Kwadrant reeds outreach verzorgde, zijn ADHD in de klas/jeugdbeweging, hechting, vroegbegeleiding, SEO (sociaal - emotionele ontwikkeling) en emotieregulatie. 

Aanmelden